Korduma kippuvad küsimused


Kas IVKHK NARVA õppekohas saab peale kutset omandada ka keskharidust?
Jah, põhihariduse baasil kutsekeskharidusõpe õppijad saavad keskhariduse ja sooritavad kohustuslikku eesti keele riigieksami ning nelja üldõppeaine eksamit. Soovi korral valivad õppijad lisaks ka teised õppeaineid sooritamiseks riigieksamina. Eesti õppekeelega õppijatel on õigus sooritada riigieksameid valikuliselt.

Kas on võimalik õppida ka õhtupoolikul?
Mõnedel erialadel ja programmi PRÕMi raames saab õppida õhtupoolikul.

Kas on olemas ka vanusepiirangud õpilaskandidaatidele?
Vanusepiiranguid ei ole. Õppida võib iga edukalt vestluse ja konkursi läbinud õpilaskandidaat, kellel on vastav baasharidus, ja kelle tervislik seisund lubab kutseharidusstandardis ja õppekavas sätestatud õpiväljundite saavutamist ja õpetataval erialal tööle asuda.

 

Millised on õppetoetuse saamise tingimused?
Õppetoetust saab taotleda esimese poolaasta tulemuste põhjal: ilma põhjuseta puudumisteta ja rahuldava õppeedukuse korral. Põhiõppetoetuse summa on 60 eurot. Õpilasel on õigus taotleda eritoetust, kui tema olukord ja asjaolud takistavad õpingutejätkamist. Kool moodustab eritoetuse fondi, millesse suunatakse kuni 50 protsenti põhitoetuse fondi vahenditest. Lisaks suunatakse eritoetuse fondi põhitoetuse fondidest ülejäänud vahendid.

 

Mis on töökohapõhine õpe?
Töökohapõhine õpe sobib hästi nendele töötajatele, kellel puudub vastav haridus või nad vajavad vastavat ümberõpet. Sel juhul õpivad nad IVKHK NARVA õppekohas teooriat, aga ainepõhised praktilised oskused omandatakse oma töökohal. Auditoorne töö moodustub ligi 1/3 kogu õppekava mahust, veel 1/3 on töökohal omandatavad õppeained ning 1/3 on praktika. Niiviisi omandatakse suurem osa õppekavast töökohal ja ainult 1/3 õppetundidest eeldab isiklikku kohalolekut kooli ruumes. Alates 2015.a. töökohapõhiselt saab õppida kõikidel kutseõppe erialadel. Aastal 2015 stardis Eestis üleriigiline töökohapõhise õppe võimaluste laiendatav programm PRÕM. PRÕM programmist saab lugeda siin: http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-projektid/prom

 

Mis on kutsekvalifikatsioonieksam?
Teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi tõendav eksam, mis on läbiviidav Eesti tööandja liidu komisjoni poolt ja mida hindab eelnimetatud erapooletu komisjon. Sõltuvalt erialast läheb kutsekvalifikatsioonieksam maksma 130-200 eurot. nad IVKHK NARVA õppekoha õppijate eest maksab Keskus. Pärast õpinguid edukalt kvalifikatsioonieksami sooritanud õppijad saavad haridust tõendava tunnistuse ja kutsekvalifikatsiooni tunnistuse.

 

Mis on konkurss?
Konkurss on siis, kui ühele õppekohale kandideerib mitu ja enam kandidaati. Testi ja vestluse alusel saab iga õpilaskandidaat lisapunkte oma põhi- või keskkooli lõputunnistuse keskmisele hindele.

Kas on võimalik praktika läbimine välismaal?
Jah, meil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci, Interreg IV A, Comenius, Grundtvig jne) elluviimisel, mis loovad projektitööks kindla aluse.
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse projektitegevuse aluseks on Euroopa Liidu programm Erasmus+, mis on suunatud hariduse, koolitamise, spordi ja noorte valdkondade projektide finantseerimisele. Programmi eesmärk on suurendada oskusi, tegeleda tööturuga ja toetada hariduse, koolituse ning noorsootöö süsteemide kaasajastamist.
EL programmi Erasmus+ raames läbiviidavad projektid võimaldavad kooli õpilastele ja töötajatele läbida praktikat partnerkoolides ja ettevõtetes erinevates Euroopa riikides ning suurendada oma konkurentsivõimet.

Lisainfot vastuvõtu tingimuste kohta saab Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse koduleheküljelt www.ivkhk.ee


Vastutav sekretär:  
Natalja Dehant,
sekretär:  Valentina Leštšuk

Info telefonil (+372) 3569 385 / 5681 8826
e-posti teel: vastuvott@ivkhk.ee

natalja.dehant@ivkhk.ee

valentina.lestsuk@ivkhk.ee