12.12.2007 üritusest osavõtnute poolt täidetud ankeetide analüüs
 
Uue turismitoote ``Elu keskaegses Narva kultuuris`` presentatsioon toimus Narva linnuses 12.12. 2007, algusega kell 18.00. Üritus viidi läbi teatraalse etenduse kaudu, mis viis külalised ajastus tagasi keskaegsesse õhkkonda, kõigil avanes võimalus näha selle aja traditsioone, ajastu kombeid ja tavasid. Üritusel viibis kokku 50 inimest, kelle seas olid erinevad Narva ja Soome turismifirmad, ajakirjanikud, projekti partnerid jt. Giid kõneles vene keelt ning üritusel oli tõlge inglise keelde.
 
Üritus töötati välja Euroopa Liidu programmi INTERREG Soome-Eesti projekti Partnership East raames.
 
Kogu projekti eesmärk on suurendada turismiturgu, millel on äärmiselt suur potensiaal Ida-Virumaa turismi arengus, samuti ka turistide huvi äratamises meie piirkonna vastu. Oluline on laiendada koostöövõrgustikku Itä-Uusimaa regiooni ja Ida-Virumaa turismi sektorites.
 
Ürituse kohta koostati ankeet-küsimustik, mis edastati osalejatele. Küsimustiku eesmärgiks oli välja selgitada keskaegsel õhtul viibinud inimeste arvamus toimunud ürituse ja selle läbiviimise kohta. Vastused tagastas 13 inimest, neist 6 olid Soome partnerite esindajad ja 7 küsimustikule vastajat olid Eestist. Suhteliselt madal tagastus on ilmselgelt seotud jõulueelse aja tiheda ajagraafikuga, küll aga tunnustasid ürituse vahetul lõppemisel kõik osalejad tehtut ja hindasid eriti kõrgelt Narva Kutseõppekeskuse peakokk Indrek Kõveriku ja tema meeskonna tööd.
 
Küsimustikus oli võimalik anda hinnang 1-st kuni 5-ni, millest 1 oli kõige madalam hinnang ja 5 kõige kõrgem hinnang.
Esitati järgmised küsimused, milledele anti järgmised vastused:
 
 1. Üldine mulje
Keskmine hinne oli kõikide külastajate seas 4,2 millest järeldub, et üldine mulje üritusest oli väga hea ja külastajad jäid rahule linnuses korraldatud temaatilise õhtuga. 
 
 1. Ekskursiooni läbiviimine
Ekskursiooni läbiviimine sai ühe madalamatest hinnangutest (keskmine hinne 3,9). Kohalikud külastajad hindasid ekskursiooni hindega 4,3 ja Soome partnerid hindasid seda aga hindega 3,5. Probleem oli ekskursiooni tõlkimises, sooviti kuulda soome keelset tõlget. Sellega tuleb tulevikus arvestada. Sooviti ka rohkem linnust näha ja tutvuda sellega.
 
            Külaliste vastuvõtt, ekskursiooni algus
Külaliste vastuvõtt osutus kõige nõrgemaks kohaks ning seda hinnati hindega 3,6. Kohalikud hindasid hindega 4 ja partnerid hindega 3,2. Ürituse alguses tuli oodata Soome osalejate tulekut.
 
            Kostüümi elementide kasutamine
Kõik osalejad said ürituse alguses selga Narva Kutseõppekeskuse õmblusvaldkonna õpilaste/õpetajate õmmeldud kostüümid. Osalejatele meeldis see väga, keskmine hinne 4,6.
 
            Mänguelementide kasutamine
Mänguelementide kasutamine ekskursioonil 4,4. Seega mänguelemendid olid hästi läbi mõeldud ja pakkusid kõigile palju huvi. Kommenteeriti, et üritusel tunti  ennast nagu keskajal. Mainiti ka seda, et alguses anti osalejatele  mõned ajaloolised ametid, kuid neid eriti ei kasutatud.
 
            Tantsuelementide kasutamine
Tantsuelemendid said kokku hinde 4,5. Kohalikud hindasid veidi kõrgemalt 4,6 ja partnerid madalamalt 4,3.
 
            Ruum
Ruumi hinnati hindega 4,2. Soome partnerid olid veidi kriitilisemad, kuid  ruumi valikuga oldi rahul.
 
·        Teema vastavus
Teema vastavust üritusel hinnati väga kõrge hindega keskmiselt 4,8. Siin hindasid nii kohalikud kui ka partnerid seda väga heaks. Sellest järeldub, et eesmärk oli täidetud ja üritus haakus kenasti teemaga. Paari vastaja arvates ei vastanud mõningad mängud sellele ajastule.
 
·        Kujundus
Kujundust hinnati keskmise hindega 4,0. Siinkohal hindasid kohalikud kujundust hindega 4,4 ja partnerid andsid suhteliselt madala hinde 3,7, mis näitab, et soomlased olid kujunduse suhtes palju kriitilisemad. Järeldub, et ruumi kujundust oleks võinud veel täiendada mõningate keskaegsete elementidega.
            Programmi sisu
Kogu temaatilise õhtu programmi sisu hinnati keskmise hindega 4,6, millest järeldub, et see meeldis kõigile ja oli huvitav ning meelelahutuslik.
 
            Giidi töö
Giidi tööd hinnati keskmise hindega 4,0. Kohalikud hindasid hindega 4,6 ja partnerid panid hindeks keskmiselt 3,5. Soomlased hindasid madala hindega. Põhjuseks võib olla see, et giid oli vene keelt kõnelev ning tõlge polnud sünkroonne, seega paljud huvitavad momendid ja elemendid giidi töös jäid arusaamatuks. Seega, kui pakkuda välismaalastest turistidele antud temaatilist üritust, siis peab tingimata ka giid valdama heal tasemel võõrkeelt. Kõige parem oleks kui giid valdaks seda võõrkeelt, mis keelt kõneleb terve grupp. Ainult sellisel juhul saab inimestele edasi anda selle ajastu huvitavaid momente ajaloost koos emotsioonidega ning jutustada selle aja põnevaid legende. Muidu mainiti, et giid oli tore ja kaasahaarav.
 
 1. Toitlustus
Toitlustust hinnati kokkuvõttes keskmise hindega 4,7, mis näitab, et külalised jäid väga rahule.
·        Eripära
Toidu eripära hinnati üldiselt hindega 4,8. Kohalikud – 5 ja partnerid 4,5.
·        Toidu valmistamise kvaliteet
Valmistamise kvaliteedile anti keskmine hinne 4,7. Osalejad jäid pakutavaga väga rahule. Narva Kutseõppekeskuse peakokk Indrek Kõverik koostas ajastukohase menüü, ja valmistas road koos oma meeskonnaga. Taolistel temaatilistel õhtutel peabki olema eripära. Siin tuleb ka arvestada seda, et iga turismifirma otsustab ise kui palju ja millist toiduvalikut ta soovib tulevikus turismigrupile pakkuda. Sellest sõltub ka kogu paketi hind ning see kui kalliks läheb maksma üritus iga turisti jaoks.
·        Õhtusöök
Õhtusöök sai hindeks 4,8 - väga hea tulemus. Osalejaid üllatas valmistatud põrsapraad.
·        Toitude presentatsioon
Toitude presentatsioon hinnati veidi madalama hindega 4,6, kuid see on samuti väga hea tulemus.
·        Teenindus
Teenindus sai keskmiseks hindeks 4,8, millest järeldub, et sellega olid kõik väga rahul. See on äärmiselt tähtis tulevikus antud projekti elluviimisel ja turistide teenindamisel. Mainiti, et teenindajad olid väga abivalmid ja meeldivad.
 
 1. Muusika valik
Muusika valikut hinnati keskmise hindega 4,2. Kohalikud 4,6 ja soomlased 3,8. Toodi välja kuuldavuse probleemid, kuid oldi arvamusel, et just elav muusika on väga hea valik taolistele üritustele.
 
 1. Kas üritus vastas ootustele?
Ürituse vastavust ootustele hinnati kohalike seas kõikide osalejate poolt hindega 5 ja mainiti, et see vastas ootustele ning jäädi väga rahule. Soomlased andsid hindeks 4,7.
 1. Kas oli tore/meeldiv üritus?
Üritust hinnati keskmiselt hindega 4,8. Sellest järeldub, et kõigile meeldis üritus väga ning seal oli hea ja hubane õhkkond. Mainiti küll  korra, et liiga pikalt viibiti söögilaua taga, oleks võinud söömine ka tegevustega vahelduda.
 
 1. Kas oli uudiselemente?
Uudiselementide kasutamist üritusel hinnati hindega 4. Samas mainiti, et ekskursioon kattus suuresti juba olemasoleva ekskursiooniga ``Ööekskursioon küünlavalgel linnuses``.
 
 1. Huvitavad momendid ürituse jooksul
Keskmine hinne 5, mis näitab, et see on suurepärane tulemus ja külalistel oli väga huvitav viibida antud temaatilisel õhtul, mis pakkus huvitavaid momente, milleks oli linnus ja keskaegsed toidud.
 
 1. Kas soovitate antud üritust oma...
Keskmiseks hindeks sai 4,2. Kohalikud hindasid seda hindega 5 ja partnerid hindega 3,3. Sellest järeldub, et kohalikud jäid väga rahule üritusega ja sooviksid soovitada seda üritust ka teistele inimestele, kuid soomlased jäid siinkohal veidi kahtlevaks. Sellegipoolest on tulemus keskmiselt hea, kuid tulevikus tuleb arvestada taas sellega, et pakkudes taolist turismitoodet välisturule, siis peab kõik detailid veelgi põhjalikumalt läbi mõtlema, et igal inimeselt oleks huvitav üritust jälgida. Kindlasti ei tohiks olla probleemiks keel. Kui seda üritust turul müüa, siis on klient nõus selle eest maksma ainult siis kui ta saab vastu suurepärase emotsiooni ja elamuse arvestades kõiki pisidetaile. Ekskursioon peab olema tõlgitud vastavatesse keeltesse. Üks külastajatest mainis ka seda, et pakuks seda üritust sellisel juhul kui see oleks lühem.
·        Kolleegidele
Keskmiseks hindeks sai 4,2. Kohalikud hindasid seda hindega 5 ja partnerid hindega 3,3.
·        Külalistele
Keskmiseks hindeks sai 4,2. Kohalikud hindasid seda hindega 5 ja partnerid hindega 3,3.
·        Turistidele
Keskmiseks hindeks sai 4,7. Kohalikud hindasid seda hindega 5 ja partnerid hindega 4,3. Siit järeldub, et üldiselt soovitaksid ka Soome partnerid seda üritust oma turistidele ning on arvamusel, et üritus on väga huvi pakkuv selles regioonis.
·        Sugulastele
Keskmiseks hindeks sai 4,2. Kohalikud hindasid seda hindega 5 ja partnerid hindega 3,3.
 
 1. Kas suveniiride müük oleks sobiv?
Kohalikud arvasid, et suveniiride müük selle ürituse juures oleks väga sobiv. Mõned soomlased aga ei saanud aru küsimusest ja esitasid vastu küsimuse, et kas suveniire üldse müüdi? Keskmiseks hindeks oli 4, millest järeldub, et võib kaaluda tulevikus suveniiride müüki. Siin võiks näiteks müüa mingisuguseid temaatilisi tolleajastu mänguasju või väiksemaid suveniire, mis sümboliseeriksid seda koosviibimist ja oleksid tihedalt seotud keskajaga.
 1. Milliste raskustega te pidite kokku puutuma antud üritusel?
Keegi ei vastanud sellele küsimusele.
 
Kokkuvõte.
Oma vastustes olid Soome partnerid kriitilisemad. See tuleneb kindlasti sellest, et Soomes on taolised turismitooted hästi välja arendatud. Kindlasti võime ka järeldada siin seda, et osalejatest suur osa olid turismiga seotud ettevõtted, kellel on ka kogemusi taoliste ürituste läbiviimisel turistidele ning nende pilk võis olla kriitilisem. Üritusel jälgiti kõike, mida tulevikus turistidele pakkuma hakatakse. Üks Kotka ettevõtja andis kõikidele küsimustele hinnangu „suurepärane”. Eesti osalejad jäid üldiselt väga rahule üritusega ja see pakkus neile suurt huvi. Erilist tunnustust pälvis Narva Kutseõppekeskuse peakokk Indrek Kõverik, kes oli koostanud ajastukohase menüü ja valmistanud koos oma meeskonna ja õpilastega väga maitsvad söögid.
 
Avaldati arvamust, et kultuuriprogramm oli liiga pikk ja külalisi peab kindlasti taolisel üritusel olema vähemalt kaks korda vähem. Konkreetse õhtu eesmärk oli tutvustada projektis väljatöötatud ideed, edaspidine idee rakendamine on konkreetsete turismifirmade ülesanne ning kuni 20-liikmelise grupile selle toote pakkumine on asjakohane. Üritus peaks kindlasti toimuma ühes keeles. Ka söögiaeg võiks vahelduda erinevate tegevustega. Pakuti ka välja, et peab kindlasti olema sünkroontõlge.