MEIS projekt

Märtsis 2011 alustas tegevust Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna "Elukestev õpe" meetme „Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine“ projekt „Kutseõppeasutuste vene õppekeelega õppijatele karjääriõppe teenuse pakkumine”.

16-18.02.2012. läbisid Narva Kutseõppekeskuse karjäärispetsialistid Karjääriõppe koolituse ja said materjalid ja juhised karjääriõppe ainetunde läbiviimiseks kutseõppeasutuses.
19. märtsil algasid esimesed karjääriõppe ainetunnid Narva Kutseõppekeskuses 2. ja 3. kursustele.

Projekti eesmärk on vene õppekeelega õppuritele suunatud karjääriõppe teenuse kvaliteedi parandamise abil suurendada noorte ühiskonnapädevust ja konkurentsivõimet tööturul. 

Sihtgrupiks on kutseõppeasutustes kutsekeskharidust omandavad I-III kursuse vene õppekeelega õpilased, aga ka kutseõppeasutuste ja maakondlike karjäärikeskuste karjäärinõustajad, sh koolide muu personal, kes täidab karjäärinõustamise ülesandeid.

Ainekavad karjääriõppe toetamiseks

Projekti raames koostatakse I – III kursusele ainekavad:
  • I kursuse ainekava: peamised teemad on mina-pilt, väärtushinnangud, oskused, võimed ja rollid. Lisaks tegeletakse õpioskustega (hinnang õppetööle, õppimisviisid).
  • II kursuse ainekava: II kursuse ainekava kannab nime „Töömaailm“, mille vältel käsitletakse teemasid nagu muutuv töömaailm, kutsesuundumuste tüübid, hea töötaja, erinevad tööleidmise viisid, elektroonsed infoallikad, muutuv tööturg, trendid jm.
  • III kursuse ainekava: käsitletakse otsustamisraskusi ja räägitakse tööotsijale vajalikest dokumentidest, tööle kandideerimise protsessist, tööintervjuust jm.
Väljatöötatud ainekavade ja materjalide tutvustamiseks viiakse läbi koolitus piirkondlike teabe- ja nõustamiskeskuste nõustajatele ja kutseõppeasutuste karjäärinõustajatele, millele järgneb koostatud ainekavade alusel karjääriõppe kursuse piloteerimine partnerkoolide vene õppekeelega õpilastele. Projekti käigus koostatakse kakskeelsed karjääriinfo materjalid.