Attractive vocational education in secondary school

See veebileht väljendab autorite vaateid ja programmi korraldusasutus ei vastuta projektipartnerite poolt koostatud veebilehe sisu eest.
 
Kesk-Läänemere Interreg IV A  programmi 2007-2013 Lõuna-Soome –Eesti  alaprogrammi projekt „Attractive vocational education in secondary school”
 
Projekti rakendatakse
Prioriteet 2 raames: Majanduslikult konkurentsivõimeline ja innovaatiline regioon
 
Projekti taust ja eesmärgid :
Eesti ja Soome idapiiri noorte huvi jätkata pärast keskkooli õpinguid kodu lähedal kutseõppeasutustes on madal. Samas ootavad Kirde-Eesti ja Lõuna-Karjala  turismiettevõtted oskustega noori tööle. Projekti eesmärk on tutvustada Narva-Jõesuu ja Imatra keskkooliõpilastele kutseõppe võimalusi ning töötingimusi kohalikes ettevõtetes; seeläbi ka mõjutada suhtumist kutseõppesse. Kutseõppe populaarsuse kasvu eelduseks on valdkonna tundmine eelkutseõppe programmi kaudu, mida testitakse pilootgrupi poolt. Projektiga luuakse võrgustik, kus Narva Kutseõppekeskuse ja Saimaa Rakenduskõrgkooli õpetajad jagavad oma teadmisi rakendades väikesemahulist atraktiivset, võrdseid võimalusi pakkuvat sotsiaalsusele orienteeritud kutseõppeprogrammi, millesse panustavad ettepanekuid ka kohalikud turismiettevõtted. Sihtgrupiks on Narva-Jõesuu Keskkooli ja Imatra Gümnaasiumi õpilased, töömeetoditeks tunnid, workshopid ja suvekool ettevõtete juures. Projektis kõneldakse väärtustest ja tendentsidest, koolide ja ettevõtete funktsioneeriv võrgustik jagab parimaid praktikaid ja  loob eeldusi, et noored saaksid jätkata õpinguid piirkonna kutseõppeasutustes.
 
Valitud meetodid:
Projektis on 2 tööpaketti-juhtimine koos kommunikatsiooniga ning kutseõppe tutvustamine keskkoolis. Tööprotsessides kasutatakse avalikustamist ning tulemuste hindamist.Kutseõppe tutvustamise meetodid on loengud, kuid ka väiksemad praktilised ülesanded suve-ja sügiskoolis, õpilaste tagasisidet arvestatakse ka kutseõppe programmi loomisel. Projekt lõpeb konverentsiga, et tunnustada projektis osalenuid ja teha koostöö tulemused avalikkusele kättesaadavamaks
 
Projekti tulemused:
Projektiga on suurenenud Narva-Jõesuu ja Imatra keskkooli õpilaste seas teadlikkus kutseõppe võimalustest ja samas on kasvanud kohalike õppeasutuste võimekus integreerida eelkutseõpet kooliellu. Parimaid praktikaid kasutades valminud eelkutseõppe programmi testitakse õpilaste pilootgrupis. Kuna tehakse koostööd ka kohalike turismiettevõtetega, on noortel ülevaade kohaliku tööturu pakkumistest. Projekti tegevused, tagasiside ja tekkinud emotsioonid. kajastatakse veebis ja infolehtedes.
Luuakse rahvusvaheline võrgustik, kasvavad partnerorganisatsioonide oskused ja kompetents.
 
Projekti kestvus:
Etapid: september-detsember 2011
                                              jaanuar-aprill 2012
                                              mai-august 2012
                                              september-detsember 2012
                                              jaanuar-aprill 2012
                                              mai-august 2012
 
Projekti tegevuspiirkond: Projekti tegevused ja mõju on suunatud idapiiri aladele Kirde-Eestis ja Lõuna-Karjalas. Tegevuspaikadeks on Eestis Narva-Jõesuu ja Narva linnad, Soomes Imatra ja Lappeenranta linnad.  
 
Projekti partnerid:
Peapartner Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Kontaktisik Ivika Maidre
Partner 2 Imatra Linnavalitsus
Kontaktisik Aapo Ropponen
Partner 3 Narva Kutseõppekeskus
Kontaktisik Juri Gerzanitš
Partner 4 Saimaa Rakenduskõrgkool
Kontaktisik Kirsi Viskari
 
Projekti rahastus:
Projekti kogukulud 200000.-EUR
ERDF ehk Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus 155100.-EUR
 
Projekti piiriülene mõju: Koostöös, millel on piiriülesed tegevused ja mõju,  loodetakse leevendada äärealade spetsiifilisi arenguprobleeme. Projektis vahetatakse kogemusi ja teadmisi kutseõppe programmidest, luuakse sidemed kahe maa õpilaste ja kutseõpetajate vahel, et saada lisandväärtust. Partnerlus kutseõppe programmi väljatöötamisel, õpilaste kokkusaamised suve-ja sügiskoolis ja tulemuste hindamine on piiriülese mõjuga. Tekib uus rahvusvaheline koostöö.  
 
Projekti kontakt :
Projektijuht Ivika Maidre
e-mail: ivika.maidre@vaivara.ee  
telefon: 56474552

Lähetuse osalejate ajaveeb: http://lahetus-hl.blogspot.com/

Alates 27.02.2012 lõpetas Narva Kutseõppekeskus oma osalemise Kesk-Läänemere Interreg IV A programmi 2007-2013 Lõuna-Soome –Eesti alaprogrammi projektis „Attractive vocational education in secondary school”.