Missioon ja visioon

Missiooni sõnastus on kokku lepitud 2003 aastal:

Narva Kutseõppekeskuse missioon on inimeste isikliku heaolu parandamise võimaluste suurendamine ja ühiskondliku stabiilsuse kasvatamine läbi kvaliteetse kutsehariduse eri vormide pakkumise ja ettevõtlikkuse arendamise.

Kutseõppekeskuse peamised ülesanded:

 • põhi- ja keskkoolijärgse kutsekeskhariduse võimaldamine;
 • kutsehariduse võimaldamine keskhariduseta;
 • täiskasvanute täiendkoolituse ja (töötute) ümberõppe läbiviimine;
 • erivajadustega inimeste koolitamine;
 • põhikooli- ja gümnaasiumiõpilaste eelkutsealane koolitus;
 • ettevõtjatele vajaliku koolituse korraldamine;
 • ettevõtjate info- ja konsultatsiooniteenuse tagamine.

Visioon 2013

Aastatel 2007-2008. arendati NVTC arengukavast edasi visiooni aastaks 2013. Edasiarendus on laiem senisest, kuid täpsustab kooli arenduseesmärke senisest paremini.

Visioon: ÕPETAME KVALITEETSELT KÕIKI JA KÕIKJALT

NVTC põhiväärtus: Õppuri-keskne kool.

Märksõnad visioonile:

Personal ja arendus.

 • Kool on tugev oma põhitegevuse ja personali arendamisel
 • Personal on sobivate oskustega ning huvitatud oma töö tulemustest
 • Personali arendus- ja motivatsioonisüsteem toetavad kooli eesmärkide nimel töötamist
 • Kasutatakse nüüdisaegseid õppemeetodeid ning juhindutakse kasutusele võetud kvaliteedisüsteemist
 • Kool on oluline oma õpetatavate erialade kutsehariduse standardite loomisel ja kutseeksamite korraldamisel
Tegevuse infrastruktuur.
 • Kool on finantsiliselt heal järjel: struktuuriüksused toetavad oma vastutustundliku tegevusega kooli toimimist – oma struktuuriüksuse eelarve kasutus, arendustöö jne.
 • Kooli ruumid ja vahendid on nüüdisaegsed ning aktiivses kasutuses
 • IT lahendused lähtuvad ühtsest andmebaasist, paberivaba dokumendihaldus.

Töö sihtgruppidega.

 • Kool teeb aktiivset koostööd oma partnerite ja sihtgruppidega.
 • Kõikide sihtgruppide ja partneritega (ettevõtted, omavalitsused, maavalitsus jt) ollakse pidevas kontaktis
 • Sihtgruppide tagasisidet kasutatakse organisatsiooni edasiseks arendamiseks.
 • Uute erialade juurutamiseks valmistatakse ette tellijate soovil vastavaid kursusi.

Õpilaste puhul tegeleb kool eelkutseõppe arendamisega ja oma tegevuse aktiivse tutvustamisega. Kool pakub õpilastele mitmesuguseid võimalusi vaba aja tegevusteks. Lapsevanemad tajuvad kooli väärtust osaledes kooli ruumides toimuvatel Narva linna üritustel ning osaledes kooli lahtiste uste päevadel koos oma lapsega. Kohalikud tööandjad on kaasatud erialaainete väljakujundamisse ning praktika korraldamisse, kutseõppekeskuse õpetajad tunnevad uusi seadmeid ning on valmis nende kasutamist ka õpetama.